Zakład Edytorstwa

Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

serdecznie zaprasza do udziału w

 

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia

 

The (para)medical discourse - genres, functions, transformations,

 

która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.

 

 

Stale rosnąca i rozwijająca się wiedza medyczna i jej coraz bardziej powszechna dostępność wraz rozwojem różnych technologii i społecznym naciskiem na dbanie o zdrowie i wygląd powodują, że zdrowie jako wartość ponadczasowa i fenomen ponadkulturowy stanowią interesująca perspektywę badawczą. Nie tylko dla nauk medycznych, historycznych ale także dla językoznawstwa.

Dyskurs medyczny realizują rozmaite teksty, które pragniemy uczynić przedmiotem międzynarodowej konferencji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem typologii tekstów w dyskursie medycznym, językowo-kulturowej wizji lekarza itd.

Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy z zakresu nauk filologicznych, pedagogicznych, historycznych oraz medycznych. Wyniki badań prezentowane podczas interdyscyplinarnej konferencji przyczynią się nie tylko do pogłębienia stanu wiedzy w wąskim zakresie tematycznym i rzeczowym, ale również w odniesieniu do badania procesów medykalizacji życia codziennego. Badania mogą zostać wykorzystane także przez podmioty medyczne do lepszego dostosowania swojej działalności do rzeczywistości społecznej osób, które korzystają z szeroko rozumianego specjalistycznego poradnictwa medycznego.

 

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:

 

· ewolucja dyskursu (para)medycznego

 

· językowo-kulturowa wizja (obraz) zdrowia i choroby

 

· typologia tekstów w dyskursie medycznym

 

· metafory w dyskursie medycznym

 

· narracyjny charakter dyskursu medycznego

 

· praktyczne zastosowane badań nad specjalistycznym dyskursem medycznym

 

· determinanty gatunkowe i stylistyczne w testach medycznych

 

· zdrowie i choroba w spetryfikowanych konstrukcjach leksykalnych

 

· konteksty kulturowe poradnictwa medycznego

 

· poradnictwo medyczne w mediach (telewizja, Internet, prasa)

 

· społeczne i obyczajowe uwarunkowania dyskursu (para)medycznego

 

· dyskurs dotyczący zdrowia jako obraz literacki

 

· kalendarze jako źródło wiedzy paramedycznej

 

· obecność pacjenta w tekście medycznym

 

· porady zdrowotne w kalendarzach

 

· przewodniki umierania w różnych religiach i kulturach